UWAGA!!!

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA ZESPÓŁ BOISK ORLIK 2012 ZARZĄDZANY JEST PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JABŁONNIE

 

Dyrektor OSiR: Michał Smoliński

Kontakt: osir@jablonna.pl

 

 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” powstał w 2008 r. Jest to program Rządowo – samorządowy. Zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym, w każdej gminie na terenie całego kraju.

Jedną z najważniejszych intencji programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród obywateli i zapewnienie wszystkim mieszkańcom gmin możliwości czynnego uprawiania sportu, niezależnie od statutu majątkowego czy pozycji społecznej. Ponadto program zakłada udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu oraz zmniejszenie dysproporcji w tej dziedzinie pomiędzy Polską i innymi krajami europejskimi.

W ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wybudowano następująca infrastrukturę sportowa:

 1. dwa boiska sportowe:
  • boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m. Trawa syntetyczna o wysokości 40mm. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
  • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).
 2. budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:
  • magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
  • szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
  • zespół higieniczno-sanitarny,
  • pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

 

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół:
   poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
  2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
   poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 22.00
   sobota godz. 9.00 – 22.00 (17-22  grupy zorganizowane)
   niedziela godz. 9.00 – 22.00 (20-22  grupy zorganizowane)
 2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 „b” koordynuje instruktor sportu.
 3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do dziennika rejestru użytkowników.
  1. wpisu dokonuje przedstawiciel (opiekun) grupy użytkowników boiska
  2. należy wpisać do rejestru: wszystkich członków grupy z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, wieku oraz numeru telefonu
 4. Rezerwacja boiska jest uzgadniana z instruktorem sportu.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny.
 6. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego.
 8. Teren oraz zaplecze socjalne obiektu po zakończeniu zajęć użytkownicy są zobowiązani pozostawić w takim stanie, w jakim go zastali.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu
  6. zaśmiecania
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
  9. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
  10. wprowadzania zwierząt
  11. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
  12. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia
 10. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody, jednocześnie zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego instruktorowi sportu lub ochronie obiektu.
 11. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 13. Dla mieszkańców Gminny Jabłonna korzystanie z boisk kompleksu jest bezpłatne.
 14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 15. W czasie ferii i wakacji młodzieży szkolnej obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 9 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie
  • nakazać opuszczenie terenu boisk
 17. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 18. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez użytkowników.
 19. Korzystający z obiektu  zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, oraz respektowania  uwag i poleceń instruktora sportu oraz pracownika ochrony obiektu.
 20. Ustala się dni świąt państwowych i kościelnych kiedy „ ORLIK 2012 „ MOŻE BYĆ ZAMKNIĘTY :
 • 1 stycznia
 • Pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych
 • 1 i 3 maja
 • Pierwszy dzień zielonych świątek
 • Boże Ciało
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada
 • 11 listopada
 • 25,26 grudnia

21. Wobec osób nie przestrzegających Regulaminu zastosowane zostaną przepisy prawa   administracyjnego, a w szczególnych przypadkach prawa karnego